Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla rodziców (prawnych opiekunów) i uczniów Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Zespół Placówek Oświatowych w Chotyłowie reprezentowany przez dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Chotyłowie, ul. Zaleska 2, 21-530 Piszczac 2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym mogą Państwo skontaktować się poprzez e-mail iod@piszczac.pl lub pisemnie na adres administratora danych.
3) Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) zbierane i przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych szkoły/przedszkola – celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).
4) Dane osobowe uczniów od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa
5) Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły i stronie szkoły na facebooku w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres nauki w szkole, archiwizowane przez 5 lat, a następnie trwale usuwane.
6) Wizerunek i dane osobowe uczniów wymienione w punkcie 5 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
7) Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).
8) W szkole przetwarza się dane osobowe za pomocą monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w celu: 1) zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły; 2) ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły; 3) wyjaśnienia sytuacji konfliktowych; 4) ustalenia sprawców czynności nagannych, np. bójek, zniszczenia mienia, kradzieży; 5) zmniejszenia ilości zniszczeń w szkole i wokół niej; 6) zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki; 7) sprawowania nadzoru pedagogicznego. 10. Obraz monitoringu jest nagrywany i oglądany w uzasadnionych przypadkach. 11. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz obiektów socjalnych. 12. Nagrania przechowywane są w pamięci rejestratora przez 1 miesiąc, a następnie automatycznie kasowane przez system. 13. Wgląd w nagrania mają osoby upoważnione oraz osoby, których dane są monitorowane.
9) Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania (w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (prawo do bycia zapomnianym z wyjątkiem sytuacji gdy dane są niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, któremu podlega Administrator danych), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa), oraz prawo do przenoszenia swoich danych. 10) W przypadku stwierdzenia niezgodności w przetwarzaniu danych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 11) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

Top
Skip to content

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close