ZARZĄDZENIE NR 1 /2020 WÓJTA GMINY PISZCZAC w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół

ZARZĄDZENIE  NR 1 /2020

WÓJTA  GMINY  PISZCZAC

z dnia 20 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania  uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów  do klas pierwszych szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  prowadzonych przez gminę Piszczac

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn.zm.) i art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.z 2018 r., poz.996, z późn.zm)  zarządzam, co następuje:

§ 1

 

1. Ustalam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnegooraz postępowania  uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów  do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  na rok szkolny 2020/2021, zgodnie z załącznikiem  Nr 1 do zarządzenia.

2. Ustalam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów  do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021, zgodnie z  załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

 

§ 2

 

Podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 i punkty możliwe do uzyskania za poszczególne kryteria oraz  informację dotyczącą dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, zgodnie z  załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

 

§ 3

 

Podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 i punkty możliwe do uzyskania  za poszczególne kryteria oraz  informację dotyczącą dokumentów niezbędnych  do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, zgodnie  z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom szkół podstawowych i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Piszczac.

 

§ 5

 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej  www.bip.piszczac.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piszczac i tablicach ogłoszeń przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Piszczac.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1 /2020
Wójta Gminy Piszczac
z dnia 20 stycznia 2020 r.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
na rok szkolny 2020/2021

Lp

Wyszczególnienie

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania uzupełniającego

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
i oddziału przedszkolnego wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
od 17 lutego 2020 r.

do 13 marca 2020 r.

od godz. 8.00

do godz. 15.00

od 25 maja 2020 r.
do 5 czerwca 2020 r.

od godz. 8.00

do godz. 15.00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola i oddziału przedszkolnego dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym
 

 

od 17 marca 2020 r.

do 18 marca 2020 r.

 

 

 

od 9 czerwca  2020 r.
do 10 czerwca 2020 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
20 marca 2020 r.

 

do godz. 14.00

15 czerwca 2020 r.

do godz. 14.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 23 marca 2020 r.
do 26 marca 2020 r.

od godz. 8.00

do godz. 15.00

 

d 17 czerwca 2020 r.

do 19 czerwca 2020 r.

 

od godz. 8.00

do godz. 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
27 marca 2020 r.

do godz.14.00

 

22 czerwca 2020 r.

do godz.14.00

6

Składanie przez rodziców wniosków o sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7

Złożenie przez rodziców kandydata do dyrektora  odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

8

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

7 dni od złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  do dyrektora

 

Załącznik nr 2 do zrządzenia Nr 1 /2020
Wójta Gminy Piszczac
z dnia 20 stycznia 2020 r.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów  do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Lp

 Wyszczególnienie

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania uzupełniającego

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 17 lutego 2020 r.

do 13 marca 2020 r.

od godz. 8.00

do godz. 15.00

od 11 maja 2020 r.
do 15 maja 2020 r.

od godz. 8.00
do godz. 15.00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków   o przyjęcie do szkoły podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
 

od 17 marca 2020 r.

do 18 marca 2020 r.

 

 

 

 

od 18 maja 2020 r.
do 19 maja 2020 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych           i kandydatów niezakwalifikowanych

 

20 marca 2020 r.

do godz. 14.00

21 maja 2020 r.

do godz. 14.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 23 marca 2020 r.
do 26 marca 2020 r.

od godz. 8.00
do godz. 15.00

od 22 maja 2020 r.
do 25 maja 2020 r.

od godz. 8.00

do godz. 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 27 marca 2020 r.
do godz.14.00

 

27 maja  2020 r.
do godz.14.00

6

Składanie przez rodziców wniosków o sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7

Złożenie przez rodziców kandydata do dyrektora  odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

8

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

7 dni od złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  do dyrektora

 

 

 Załącznik Nr 3
do zrządzenia Nr 1 /2020
Wójta Gminy Piszczac
z dnia 20 stycznia 2020 r.

 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych
na rok szkolny 2019/2020 i punkty możliwe do uzyskania  za poszczególne kryteria oraz informacja dotycząca dokumentów niezbędnych  do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

 

L.p.

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z art. 131 ust. 4               i 6  ustawy z dnia 14.12.2016 r Prawo oświatowe  – Uchwała Nr XXVIII/151/2017 Rady Gminy Piszczac            z dnia 29  marca 2017 r.

Liczba punktów

1.

Rodzice kandydata pozostają w zatrudnieniu lub pobierają naukę w systemie dziennym:

a) obydwoje rodziców i rodzic samotnie wychowujący dziecko

b) jedno z rodziców

6

 2

2.

Rodzice kandydata zadeklarowali korzystanie z pełnej oferty oraz czas pobytu w przedszkolu co najmniej 8 godzin dziennie

8

3.

Kandydat ubiega się o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w obwodzie szkoły podstawowej miejsca zamieszkania

4

4.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranego przedszkola/oddziału przedszkolnego

 2

5.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 150% kwoty, o której mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1952)

2

 

 

3. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia w/w  kryteriów:

1) oświadczenie rodziców o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w systemie dziennym, zawierające nazwę oraz adres siedziby pracodawcy lub adres siedziby uczelni,

2) oświadczenie rodziców zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu kandydata w przedszkolu oraz miejsca zamieszkania kandydata,

3) oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do wybranego przedszkola/oddziału przedszkolnego,

4) oświadczenie o miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie kandydata.

Załącznik Nr 4
do zrządzenia Nr 1 /2020
Wójta Gminy Piszczac
z dnia 20 stycznia 2020 r.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 i punkty możliwe do uzyskania  za poszczególne kryteria oraz  informacja dotycząca dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów

 

 

L.p.

Kryteria postępowania rekrutacyjnego obowiązujące kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły , zgodnie z art. 133 ust.2  i 3  ustawy z dnia 14 .12.2016 r.  Prawo Oświatowe – Uchwała Nr XXVIII/152/2017 Rady Gminy Piszczac z dnia 29  marca 2017 r.

Liczba punktów

1.

Kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego funkcjonującego przy szkole podstawowej, do której przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne

6

2.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie uczęszczać w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja, do szkoły podstawowej lub zespołu szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa

5

3.

Kandydat uczęszczał do innej formy wychowania przedszkolnego na terenie gminy Piszczac

6

4.

Kandydat zamieszkuje na terenie gminy Piszczac

4

5.

Zatrudnienie co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata u pracodawcy na terenie gminy Piszczac

3

 

 

3. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia w/w  kryteriów:

1) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły lub zespołu szkół, w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja,

2) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu kandydata do innej formy wychowania przedszkolnego na terenie gminy Piszczac,

3) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o miejscu zamieszkania kandydata,

4) oświadczenie co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu u prawodawcy na terenie gminy Piszczac.

Top
Skip to content

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close